การเทียบวุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย

 
### ประกาศสําคัญ (+++ข้อมูลล่าสุด+++) ###
การเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้วุฒิการศึกษานิวซีแลนด์ (ระบบ NCEA) ปี 2553 และเป็นต้นไป
สำหรับนักเรียนที่จบชั้น Year 12 จากประเทศนิวซีแลนด์

นักเรียนควรทราบ และบันทีก National Student Number (NSN) and password or PIN เก็บไว้เพื่อใช้ Log in ใน website www.nzqa.govt.nz

 
 
หลักเกณฑ์
 
1. ตรวจสอบจำนวนเครดิต และรายวิชา อ้างอิงข้อมูลตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติมครั้งที่ 2 และเพิ่มเติมล่าสุดครั้งที่ 3 วันที่ 30 ก.ย. 2553) และประกาศข้อมูลเพิ่มเติมจากทาง NZQA วันที่ 27 ต.ค. 52 สรุปคือ นักเรียนที่จบการศึกษาชั้น Year 12 จากประเทศนิวซีแลนด์ จะต้องมี โดยมีคุณสมบัติดังนี้ เพื่อใช้ในการเทียบวุฒิมัธยมปลายของประเทศไทย
   
 

คุณสมบัติที่ 1

 • ได้รับ Record of Achievement
 • ได้รับประกาศนียบัตร NCEA Level 2 จาก NZQA
 • ได้อย่างน้อย 60 หน่วยกิต จากวิชาใน level 2 หรือสูงกว่า และได้อย่างน้อย 20 หน่วยกิต จากวิชาใน level 1 หรือสูงกว่า (โดยต้องมีวิชาในหมวด Numeracy และ Literacy อย่างน้อยหมวดละ 10 หน่วยกิต)
 • วิชา ESOL สามารถนำมารวมได้

หรือ คุณสมบัติที่ 2

 • ได้รับ Record of Achievement
 • ได้อย่างน้อย 60 หน่วยกิต ใน 5 รายวิชาของ level 2 หรือสูงกว่า
 • มีวิชาบังคับ 2 วิชา คือ คณิตศาสตร์ (อย่างน้อย4หน่วย) และภาษาอังกฤษ (อย่างน้อย4หน่วย)ในLevel 2 หรือสูงกว่า
 • วิชา ESOL ไม่สามารถนำมารวมได้
 • วิชาอื่นๆ อีก 3 วิชา ไม่ระบุรายวิชา หรือจํานวนหน่วยกิตที่ต้องการ
   
2. ผลสอบจะประกาศในช่วงกลางเดือนมกราคมของทุกปี นักเรียนสามารถตรวจสอบผลสอบ Online ผ่านทาง www.nzqa.govt.nz/login โดยใช้ NSN and password ของนักเรียนแต่ละคน เมื่อทราบผล และตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว ว่าถูกต้องครบถ้วน ให้นักเรียนสั่งพิมพ์เอกสาร ดังต่อไปนี้ออกมา

School Results Summary
Record of Achievement
Overseas Results Notice National Certificate of Educational Achievement Level I, II or III(ถ้าผ่านเกณฑ์)

พร้อมกันนี้นักเรียนสามารถ สั่ง Order ต้นฉบับตัวจริงขอเอกสารดังกล่าวให้จัดส่งมาให้กับนักเรียนโดยตรง ตามที่อยู่ในประเทศไทย โดยนักเรียนจะได้รับเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ภายใน 15-20 วันทำการ

   
3. เตรียมเอกสารอื่นๆ ประกอบเรื่องการขอเทียบวุฒิฯ ดังนี้
 • แบบคำร้องขอเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ
 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
 • ต้นฉบับหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • School Report ผลการเรียนต่อเนื่องจากโรงเรียนที่นิวซีแลนด์ หรือ
 • Certificate of Enrolment จดหมายรับรองที่ออกโดยโรงเรียน
 • National Certificate Of Educational Achievement (NCEA) Level 1 และ 2 ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • Record of Achievement (ROA) ตัวจริง พร้อมสำเนา 2 ชุด
 • School Results Summary ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • Overseas Results Notice
 • ที่อยู่โรงเรียนที่ของเทียบวุฒิที่นิวซีแลนด์
 • ใบ Transcript จากโรงเรียนที่จบในประเทศไทยล่าสุด พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นแทน(ในกรณีไม่สามารถไปยื่นได้ด้วยตนเอง)
 • เงินค่าธรรมเนียม 500 บาท


**หมายเหตุ**

School Report หรือ Certificate of Enrolment (อย่างใดอย่างหนึ่ง) จากโรงเรียนที่นิวซีแลนด์ พร้อมสำเนา 1 ชุด (นักเรียนต้องขอจากโรงเรียนก่อนกลับ) เอกสารนี้สำคัญมาก โดย School Report หรือ Certificate of Enrolment จะต้องแสดงว่านักเรียนเริ่มเรียนในประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งแต่ระดับชั้นใดถึงชั้นใด ตัวอย่าง เช่น หากนักเรียนเริ่มไปเรียนที่นิวซีแลนด์ตั้งแต่ Year 11 - Year 12 ดังนั้นนักเรียนต้องนำ Report ทั้งของ Year 11 และ Year 12 กลับมาเทียบวุฒิ (ถ้า Report ในเทอมสุดท้ายของ Year 12 ยังไม่ออกก็ไม่เป็นไรค่ะ ใช้ Report กลางปีของ Year 12)

หรือหากเป็น Certificate of Enrolment จะต้องมีรายละเอียดว่านักเรียนเริ่มเรียนตั้งแต่ระดับ Year 11 - Year 12 ที่โรงเรียนอะไร หากมีการเปลี่ยนโรงเรียนจะต้องขอจากทุกโรงเรียนที่เรียน (นักเรียนขอจดหมายรับรองจากโรงเรียนก่อนกลับ)

   
4. ระหว่างรอเอกสารผลสอบตัวจริงจากประเทศนิวซีแลนด์ แต่หากนักเรียนมีความจำเป็นที่ต้องรีบใช้วุฒิฯ เพื่อการสมัครเรียน ให้นักเรียนนำผลสอบที่พิมพ์ออกมาแล้ว พร้อมกับนำหลักฐานอื่นๆ ทั้งหมดมายื่นคำร้องที่

ฝ่ายตรวจสอบฯ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น 1 อาคารสพฐ 4 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร 02-288 5789 - 90

(ข้อมูลล่าสุดหากนักเรียนสามารถ Login เพื่อตรวจสอบผลการศึกษา ในหน้าไปเปิดเว็บไซด์ www.nzqa.govt.nz/login ให้ทางเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาตรวจสอบโดยตรงได้จะทำให้นักเรียนได้รับเอกสารรวดเร็วขึ้น)
   
5. ทางกระทรวงศึกษาธิการจะออกหนังสือชั่วคราวให้ก่อน เพื่อนำไปสมัครเรียน โดยใช้เวลาประมาณ 7 - 10 วันทำการ หนังสือชั่วคราวนี้สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ส่งไปรษณีย์มายังที่อยู่ของนักเรียนได้
   
6. เมื่อนักเรียนได้รับเอกสารตัวจริงเรียบร้อยแล้วนั้น นำไปยื่นที่กระทรวงการศึกษาธิการ ประเทศไทยอีกครั้ง และเมื่อเอกสารครบถ้วน กระทรวงการศึกษาจะดำเนินการออกใบเทียบวุฒิการศึกษาให้ โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 7-10 วันทำการ โดยใบเทียบวุฒิฯนี้ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ส่งไปรษณีย์มายังที่อยู่ของนักเรียนได้
   
 
 
 
   HOME
   ABOUT US
   CONTACT US
   WHAT'S NEWS
   GALLERY
   TESTIMONIALS