What's News
 
Northern Outlook News - Christchurch Project
 
Northern Outlook News - Christchurch Project

หนังสือพิมพ์ Northern Outlook ฉบับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ลงเสนอข่าวเกี่ยวกับ “โครงการความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาของเมืองแคนเทอร์เบอรี่ประเทศนิวซีแลนด์กับสถาบันการศึกษาภายใต้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง ประเทศไทย” 

โดยมี นายศุภณัฐ โอสถประสิทธิ์และนางสาวกมลนันท์ โอสถประสิทธิ์ จากโรงเรียนระยองวิทยาคม เป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการ จากประเทศไทย กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายอินเอตร์เนชั่นแนล Ms. Sue Andersen จากโรงเรียน Rangiora High School เป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการ จากประเทศนิวซีแลนด์ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับรายละเอียดประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ  

 
 
แชร์ไป Facebook
   HOME
   ABOUT US
   CONTACT US
   WHAT'S NEWS
   GALLERY
   TESTIMONIALS